Generelle forretningsbetingelser for køb af varer i webshoppen for Char-Broil Europe GmbH

1. KONTRAKTENS START

1.1 Disse generelle forretningsbetingelser gælder for alle indgåede købskontrakter i webshoppen (https://www.charbroil.dk/) (fremover „Char-Broil-webshop“) mellem

Char-Broil Europe GmbH
Paul-Dessau-Str. 8
Quartier O -4.OG
22761 Hamburg, Tyskland

Adm. direktør: Ian Railton / Thomas Penner / Steve B. Dean

Amtsgericht Hamburg HRB 140126

Telefonnummer:+49 (0)40 360 224 000

E-mailadresse: consumersupport@charbroil.eu

(fremover „Char-Broil“)

og dig som kunde. De Generelle forretningsbetingelser gælder uafhængigt af, om du er forbruger, erhvervsdrivende eller forhandler.

1.2 Den pågældende version af de Generelle forretningsbetingelser, som var gyldig på tidspunktet for tegningen af kontrakten, er afgørende.

1.3 Char-Broil accepterer ikke kundens afvigende betingelser. Det gælder også, hvis Char-Broil ikke udtrykkeligt modsiger inddragelsen af dem.

2.KONTRAKTENS OPHØR

2.1 Ved bestillinger i Char-Broil-webshoppen kommer købskontrakten i stand på følgende måde:

1.Skridt: Valg af de/den ønskede vare(r) samt de ønskede mængder og egenskaber, hvis det er muligt.
2.Skridt: Klik på kasseknappen.
3.Skridt: I skridt, der følger efter hinanden og som systemet foreskriver, følger angivelse af kontaktoplysninger, fakturerings-og leveringsadresse samt valg af forsendelses-og betalingsform og godkendelse af de Generelle forretningsbetingelser, ved at klikke i det viste afkrydsningsfelt.
4.Skridt: Bestilling ved at klikke på bestillingsknappen, hvorpå der står „betal betalingspligtigt“. Herved kommer købskontrakten for den/de bestilte vare(r) i stand med dig. 

2.2 Inden du klikker på knappen „bestil betalingspligtigt“, kan du til enhver tid ændre eller korrigere de foretagne angivelser eller helt afbryde bestillingsprocessen, uden at det har nogen følger.

2.3 Char-Broil bekræfter straks modtagelsen af din bestilling ved at sende en e-mail til dig. 

3.LAGRING AF KONTRAKTTEKSTEN OG KONTRAKTSPROG

3.1 Char-Broil gemmer ikke kontraktteksten. Sammen med bekræftelsen af bestillingen, sender Char-Broil dig en bekræftelse af kontrakten, hvor det kontraktmæssige indhold gengives på en permanent databærer.

3.2 Kontraktsproget er dansk.

4. FORTRYDELSESRET

4.1 Hvis du er forbruger (dvs. en fysisk person, som indgår bestillinger med et formål, som hverken kananses som erhvervsmæssigt eller forbundet med en selvstændig arbejdsfunktion), så har du en fortrydelsesret iht. lovbestemmelserne.

4.2 Derudover gælder de bestemmelser ift. fortrydelsesretten, som gengives i vejledningen om fortrydelsesret, som du finder vedat klikke på dette link: Vejledning om fortrydelsesret.

5. LEVERINGSBETINGELSER OG -FRIST

5.1 Char-Broil er berettiget til at sende delleveringer, hvis deter rimeligt for dig.

5.2 Leveringsfristen vises i den pågældende bestillingsproces. 

6. PRISER OG FORSENDELSESOMKOSTNINGER

6.1 Samtlige prisangivelser i Char-Broils webshop er bruttopriser, inklusiv den lovpligtige moms, og de omfatter forsendelsesomkostninger.

6.2 Forsendelsesomkostningerne er angivet i Char-Broil-webshoppens prisangivelser. Prisen, inklusiv moms og forsendelsesomkostninger, vises desuden i bestillingsprocessen, inden du sender bestillingen.

6.3 Hvis Char-Broil gennemfører din bestilling vha. delleveringer iht. pkt. 5.1, så betaler du kun forsendelsesomkostninger for den første dellevering. Hvis delleveringerne gennemføres på dit ønske, beregner Char-Broil-webshoppen forsendelsesomkostninger for alle delleveringer, som du skal betale.

6.4 Hvis du iht. pkt. 4 fortryder din kontrakterklæring effektivt, så kan du under de lovmæssige forudsætninger kræve erstatning af allerede betalte omkostninger for forsendelsen til dig (tilsendelsesomkostninger) (jf. andre følger af fortrydelsen i Vejledning om fortrydelse, som dukan se ved at klikke på linket under pkt. 4.2). 

7. BETALINGSVILKÅR, MODREGNING OG TILBAGEHOLDELSESRET

7.1 Hvis du ønsker det, kan du overføre købsprisen og forsendelsesomkostningerne betale via Visa og MasterCard kreditkort. 

7.2 Du er ikke berettiget til at modregne kravene fra Char-Broil, med mindre dine modkrav er retskraftige eller ubestridte. Du er også berettiget til at modregne krav fra Char-Broil-webshoppen, hvis du gør reklamationer eller modkrav gældende på baggrund af den samme købskontrakt.

7.3 Som køber må du kun gøre brug af en tilbageholdelsesret, hvis dit modkrav stammer fra den samme købskontrakt.

8. EJENDOMSFORBEHOLD

Den leverede vare er Char-Broils ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

9. MANGELRETTIGHEDER

9.1 Char-Broil hæfter for materielle mangler ellerretsmangler for leverede varer iht. de gældende lovmæssige bestemmelser, især §§ 434 ff. BGB. Forældelsesfristen for lovmæssige mangelkrav er to år og starter ved leveringen af varen.

9.2 Eventuelle sælgergarantier for bestemte varer eller producentgarantier for bestemte varer, supplerer kravene pga. materielle mangler eller retsmangler iht. pkt. 9.1. Detaljer om omfanget af sådanne garantier kan læses i garantibetingelserne, der eventuelt er vedlagt varerne.

10. ANSVAR

10.1 Char-Broil hæfter over for dig i alle tilfælde af kontraktmæssigt og ikke-kontraktmæssigt ansvar pga. forsætlighed og grov uagtsomhed iht. de lovmæssige bestemmelser for erstatning eller erstatning af forgæves udgifter.

10.2 I andretilfælde hæfter Char-Broil kun, hvis andet ikke er aftalt under pkt. 10.3, i tilfælde af brud på en kontraktmæssig pligt, hvor dennes opfyldelse overhovedet muliggør den korrekte gennemførsel af kontrakten, og hvor du som kunde jævnligt må stole på dennesoverholdelse (såkaldt kardinalpligt). Det begrænser sig til erstatning af forudsigelig og typisk skade. I alle andre tilfælde er Char-Broils ansvar under forbehold for reguleringen under pkt. 10.3 udelukket.

10.3 Char-Broils ansvar for skader pga. dødsfald, skade på legeme eller helbred og produktansvarslovgivningen, påvirkes ikke af de ovenstående ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.

11. OPHAVSRETTIGHEDER

Char-Broil eller Char-Broil-webshoppens licensgiver har ophavsrettigheder til alle billeder, film og tekster, der offentliggøres i Char-Broil-webshoppen. Det er ikke tilladt, at benytte billederne, filmene og teksterne uden Char-Broils udtrykkelige samtykke.

12. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

12.1 Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning gælder med undtagelse af FN ́s købelov. Hvis du har afgivet bestillingen som forbruger, og på tidspunktet for bestillingen har dit normale opholdssted i et andet land, så påvirkes anvendelsen af dette lands tvingende nødvendige retsbestemmelser ikke af den jurisdiktion, der nævnes i sætning 1.

12.2 Hvis du er forhandler og har dit hovedsæde i Tyskland på tidspunktet for bestillingen, så er værnetinget udelukkende Char-Broils hovedsæde, som er Hamborg. Derudover gælder de gyldige lovmæssige bestemmelser for den lokale og internationale jurisdiktion.

13. BILÆGGELSE AF TVISTER MED FORBRUGERE

13.1 Den Europæiske Kommission stiller en platform til online bilæggelse af tvister (OS) til rådighed, som du finder her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13.2 Char-Broil er lovmæssigt forpligtet til at henvise til Char-Broils e-mailadresse. Denne er: consumersupport@charbroil.eu

13.3 Hermed informerer Char-Broil dig om, at Char-Broil ikke deltager i tvistbilæggelsesprocedurer for et tvistbilæggelsessted i henhold til lov om tvistbilæggelse på forbrugerområdet, og heller ikke er forpligtet til det.