Salgs- og leveringsbetingelser for Char-Broil Europe GmbH

§ 1 Anvendelsesområde

(1) Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (i det følgende kaldet "salgsbetingelser") for Char-Broil Europe GmbH (i det følgende kaldet "Char-Broil") gælder kun over for virksomheder omfattet af § 14 i den tyske borgerlige lovbog BGB, offentligretlige juridiske personer eller offentligretlige organer omfattet af BGB's § 310, stk. 1.

(2) For forretningsforholdet er udelukkende nærværende salgsbetingelser gældende. Købers afvigende eller modstående betingelser anerkendes ikke af Char-Broil, medmindre Char-Broil udtrykkeligt og skriftligt har godkendt disse.

(3) Nærværende salgsbetingelser gælder også for alle fremtidige forretningsforhold mellem parterne, også i tilfælde af at Char-Broil er vidende om afvigende eller modstående betingelser, når en vareleverance gennemføres.

(4) Individuelt aftalte afvigende betingelser går under alle omstændigheder forud for nærværende salgsbetingelser.

§ 2 Tilbud, accept

I det omfang en afgivet bestilling udgør et købstilbud i henhold til BGB's § 145, kan Char-Broil acceptere tilbuddet inden for fire uger.

§ 3 Priser, betaling

(1) Alle Char-Broils priser er i euro ekskl. emballage og forsendelse, lovpligtig moms samt øvrige omkostninger i forbindelse med eks­port såsom told, gebyrer og andre offentlige afgifter.

(2) I det omfang Char-Broils produktprisliste ligger til grund for de aftalte priser, og levering først skal ske mere end fire måneder efter aftalens indgåelse, er priserne i Char-Broils opdaterede prisliste på tidspunktet for leveringen gældende.

(3) Købsprisen forfalder til betaling senest 14 dage efter fakturadatoen. Efter forfaldstidspunktet forrentes det skyldige beløb med den til enhver tid gældende diskonto plus 9 % p.a. Char-Broil forbeholder sig ret til at gøre andre krav i relation til skader opstået som følge af forsinket betaling gældende.

(4) Indsigelser mod indholdet af en følgeseddel eller en faktura skal gøres gældende uden ugrundet ophold, dog senest inden for to uger efter modtagelsen, ved skriftlig meddelelse med specificerede angivelser. Såfremt køber ikke fremsætter indsigelser inden for angivne frist, betragtes følgesedlernes og fakturaernes indhold som bekræftet.

(5) Der ydes ikke kontantrabat på købsprisen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

§ 4 Modregning, tilbageholdelse

Køber har kun ret til at foretage modregning, for så vidt købers modkrav er ubestridte eller endeligt fastslået ved dom. Køber er udelukkende berettiget til at udøve tilbageholdelsesret for modkrav, der beror på det samme aftaleforhold.

§ 5 Levering

(1) Levering forudsætter, at køber opfylder sine forpligtelser rettidigt og korrekt. Der tages forbehold for at gøre indsigelse om, at aftalen er misligholdt.

(2) Leveringstidspunkter og leveringstider er kun bindende, når de er skriftligt bekræftet af Char-Broil. Aftalte leveringstider regnes fra afsendelsesdatoen. Char-Broil er berettiget til at levere før det aftalte leveringstidspunkt.

(3) I forbindelse med uforudsete hændelser såsom force majeure, uforudsigelige problemer på grund af råvaremangel, driftsmæssige begrænsninger og driftsnedlæggelser, produktionsforstyrrelser hos de involverede fabrikker, oversvømmelse, storm og uvejr, regeringstiltag såsom pålæg og/eller kontroller samt andre begivenheder, der ligger uden for Char-Broils indflydelse ("hindringer"), fritages Char-Broil fra sin forpligtelse til rettidig udførelse af leverancen eller ydelsen, så længe den pågældende hindring vedvarer. Aftalte leveringstider forlænges med en periode svarende til hindringens varighed. Køber underrettes på behørig vis om hindringens indtræden. De ovennævnte hindringer berettiger Char-Broil til at hæve aftalen helt eller delvist; dette gælder også i tilfælde af, at hindringerne allerede forelå ved aftalens indgåelse.

(4) Ved forsinkelse med modtagelse fra købers side eller anden culpøs misligholdelse af købers forpligtelse til at medvirke er Char-Broil berettiget til at kræve erstatning for den herved opståede skade inkl. evt. meromkostninger. Der tages forbehold for yderligere krav. I så fald overgår risikoen for varernes hændelige undergang eller hændelige forringelse til køber på det tidspunkt, hvor denne kommer i mora med modtagelsen eller på anden vis misligholder sin forpligtelse til at medvirke.

§ 6 Risikoovergang

Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, overgår risikoen for varernes hændelige undergang og hændelige forringelse til køber ved overdragelsen af varerne „ab fabrik“ (ex works) fra enten Kühne & Nagel B.V., 4782 SM Moerdijk, Nederlandene, eller Kriswell A/S, 8870 Langå, Danmark.

§ 7 Ejendomsforbehold

(1) Varerne forbliver Char-Broils ejendom, indtil alle betalinger er erlagt fuldt ud. Ved misligholdelse af aftalen fra købers side, herunder forsinket betaling, er Char-Broil berettiget til at tilbagetage varerne.

(2) Køber er forpligtet til at behandle varerne varsomt, tegne behørige forsikringer og vedligeholde varerne i det omfang, det er nødvendigt.

(3) For så vidt købsprisen endnu ikke er fuldt ud betalt, skal køber omgående skriftligt underrette Char-Broil, såfremt varerne behæftes med tredjepartsrettigheder eller udsættes for øvrige indgreb fra tredjemands side.

(4) Køber er berettiget til at videresælge varer, der er omfattet af Char-Broils ejendomsforbehold, som led den almindelige forretningsgang. I så fald afstår køber dog allerede nu på forhånd alle krav, der hidrører fra et sådant videresalg, til Char-Broil, uafhængigt af om videresalget sker før eller efter købers evt. videreforarbejdning af varer omfattet af ejendomsforbeholdet. Uagtet Char-Broils ret til selv at inddrive tilgodehavendet er køber også bemyndiget til at inddrive tilgodehavendet efter afståelsen. I den forbindelse forpligter Char-Broil sig til ikke at inddrive tilgodehavendet, så længe og i det omfang køber selv opfylder sine betalingsforpligtelser, ikke er begæret taget under konkursbehandling eller anden tilsvarende behandling og ikke er gået i betalingsstandsning.

(5) Såfremt de ovennævnte sikkerheder er mere end 10 % højere end de tilgodehavender, der skal sikres, er Char-Broil forpligtet til på købers forlangende at frigive sikkerhederne efter eget valg.

§ 8 Reklamationsret

(1) Reklamationskrav kan gøres gældende inden for 12 måneder efter risikoens overgang.

(2) Konstateres der ved nøje undersøgelse af varerne synlige mangler, er køber forpligtet til at meddele dette skriftligt til Char-Broil senest 7 hverdage efter modtagelsen. Såfremt køber undlader at undersøge varerne eller ikke underretter Char-Broil om konstaterede mangler inden for den ovenfor fastsatte frist, betragtes varerne som godkendt (jf. § 377 i den tyske handelslov HGB). Køber skal give Char-Broil lejlighed til at forvisse sig om de reklamerede mangler.

(3) I tilfælde af ikke-synlige mangler betragtes varerne som godkendt, hvis manglerne ikke gøres skriftligt gældende senest 10 dage efter, at de blev konstateret eller burde være blevet konstateret.

(4) Dersom køber gør reklamationskrav gældende, vil Char-Broil i første omgang foretage afhjælpning af manglerne, efter Char-Broils valg enten i form af udbedring eller omlevering.

§ 9 Frivillig tilbagetagelse af varer

(1) Med henblik på tilbagetagelse af varer efter mindelig overenskomst, dvs. returnering af varer til Char-Broil uden lovgrundlag, skal køber først indhente skriftligt samtykke fra Char-Broil. Returneringen foregår i givet fald i overensstemmelse med Char-Broils anvisninger.

  (2) Char-Broil forbeholder sig ret til at afvise tilbagetagelse og refundering af varer, der allerede har været i brug, med mindre der foreligger en skriftlig aftale herom mellem Char-Broil og køber.

(3) I forbindelse med varer, der allerede har været åbnet, er Char-Broil efter kontrol af returvarernes indhold berettiget at fakturere køber for evt. manglende komponenter.

§ 10 Ansvar

(1) I tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra Char-Broils eller dennes repræsentanters eller medhjælperes side er Char-Broil ansvarlig i overensstemmelse med lovens bestemmelser; det samme gælder ved culpøs misligholdelse af væsentlige aftalemæssige forpligtelser. I det omfang der ikke foreligger en forsætlig misligholdelse af aftalen, er Char- Broils erstatningsansvar begrænset til den forudsigelige, typisk forekommende skade.

(2) Ansvaret for culpøse skader på liv, legeme eller helbred samt det ufravigelige ansvar i henhold til produktansvarsloven påvirkes ikke heraf.

(3) For så vidt andet ikke følger udtrykkeligt af ovenstående, kan Char-Broil ikke drages til ansvar.

§ 11 Databeskyttelse

Char-Broil er berettiget til at registrere, gemme, behandle og overføre data vedrørende vare- og betalingstransaktioner med kunden til egne formål under iagttagelse af databeskyttelseslovgivningen. Køber erklærer udtrykkeligt at være indforstået med dette.

§ 12 Lovvalg, værneting, andet

(1) Nærværende aftale er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland (med udelukkelse af FN’s internationale købelov).

(2) Opfyldelsessted og rette værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende aftale, er Hamborg.

(3) I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den tyske og den danske version af nærværende salgsbetingelser er den tyske version gældende.